Les seves obligacions

LES SEVES OBLIGACIONS

PDF Obligacions de les entitats de gestió.

Les entitats de gestió de propietat intel·lectual (per saber quines entitats de gestió operen, fes clic en aquest enllaç / per saber quins operadors de gestió independent operen, fes clic en aquest enllaç) es dediquen a la gestió de drets d’explotació i de caràcter patrimonial per compte i en interès de persones autores i titulars de drets de propietat intel·lectual.

Aquesta gestió la poden realitzar en nom propi, respecte de les persones associades, o en nom aliè, quan actuen en representació d’entitats de gestió estrangeres.

 

La Llei de propietat intel·lectual estableix obligacions a les entitats de gestió col·lectiva i als operadors independents respecte del contracte i la recaptació. També exigeix la concessió d’autoritzacions no exclusives i la transparència en la informació. A més, regula noves obligacions en la concessió de llicències multiterritorials en línia.

EL CONTRACTE

El contracte atorga a les entitats de gestió la tasca de gestionar en nom teu els teus drets exclusius.

 • El contracte és voluntari.
 • Només s’aplica a drets exclusius.
 • A l’entitat de gestió no li cal que signis un contracte per a la gestió dels teus drets no exclusius, ni tampoc per a la recaptació dels drets compensatoris.
 • El contracte té una durada de 3 anys; en finalitzar aquest període, el pots renovar d’any en any.
 • El contracte es pot revocar (Vols conèixer les opcions de revocació?)
 • Cal signar un contracte per a cada tipus de drets; no se’n pot signar un per a tots els drets ni per gestionar obres futures.
 • El contracte se signa per a territoris concrets.
 • La signatura del contracte et dona un seguit de drets com a membre de l’entitat de gestió (Vols conèixer els teus drets com a persona associada?)

L’autogestió o gestió individual dels drets exclusius és totalment compatible amb la gestió col·lectiva obligatòria dels drets no exclusius i amb el cobrament dels drets compensatoris

LES LLICÈNCIES

 • L’entitat de gestió té l’obligació de concedir llicències a les persones usuàries que utilitzin obres creatives en la seva activitat econòmica. Informa’t aquí dels principis aplicables a la seva gestió.
 • Han d’informar dels drets que estan gestionant, de les seves tarifes, del seu repertori d’obres i artistes, i de les formes de pagament.
 • En funció de l’ús efectiu, es pagarà pel nombre d’hores (horari que un bar està obert al públic) o pel nombre de persones usuàries que realitzin l’activitat (nombre de persones que reben classes de ball).
 • Intensitat i rellevància de l’ús: no és el mateix reproduir música en una perruqueria, on l’ús és  secundari i no en suposa l’activitat principal, que en una  discoteca, on la música és un element principal de l’activitat econòmica.
 • Volum del repertori: una entitat de gestió amb més anys de funcionament i més repertori pot tenir unes tarifes més elevades.
 • Ingressos econòmics obtinguts per l’explotació del repertori: no és el mateix fer un espectacle musical en un casament que fer servir un fil musical en el restaurant.
 • Valor econòmic del serveique realitza l’entitat de gestió: una entitat amb més anys de funcionament i més repertori pot tenir unes tarifes més elevades.
 • Tarifes d’altres entitats de gestió en territori europeu: una entitat europea pot servir de referència, però a Europa compleixen amb la directiva; per què aquí no?
 • Tenen l’obligació de SIGNAR ACORDS SECTORIALS amb associacions empresarials representatives.

LES LLICÈNCIES

L’entitat de gestió té l’obligació de repartir les quantitats recaptades pel cobrament de llicències exclusives, llicències no exclusives i drets compensatoris.

Encara que no t’hagis associat, l’entitat de gestió està obligada a gestionar en nom teu els drets no exclusius i compensatoris.

 • L’entitat de gestió té l’obligació de repartir els diners recaptats seguint criteris objectius i raonables.
 • Pot aplicar descomptes especials (com ara a associacions sense ànim de lucre) o destinar part de la recaptació a finalitats assistencials, socials i culturals.
Tipus de descompte i opcions d’ús dels diners recaptats per l’entitat de gestió.
 • La recaptació és obligatòria en llicències no exclusives, tant per a persones autores associades com no associades.
 • Té l’obligació d’identificar i localitzar les persones autores no associades; si no t’has associat, pots reclamar en els 5 anys posteriors a la recaptació.
 • Algunes entitats de gestió tenen l’obligació de recaptar els drets compensatoris.
Obligacions respecte de cada dret.

TRANSPARÈNCIA… i més transparència

L’entitat de gestió té l’obligació de facilitar informació a través del seu lloc web a les persones associades, a les no associades i a altres entitats. És transparent la teva entitat?

L’entitat de gestió té l’obligació de facilitar la informació següent:

 • Dades de les persones titulars que ho hagin autoritzat
 • Drets recaptats
 • Imports abonats
 • Deduccions aplicables
 • Drets pendents de pagament
 • Tipus de creacions que gestionen
 • Tipus de drets que gestionen
 • Territoris de gestió

I està obligada a publicar al seu lloc web la informació següent:

 • Estatuts socials
 • Comptes anuals
 • Informe anual de gestió
 • Informe anual de transparència
 • Òrgans de representació i direcció i retribucions
 • Acords sectorials signats amb associacions de persones usuàries (publicats als 10 dies de la seva signatura)
 • Tarifes generals completes i vigents
 • Acords amb altres entitats de gestió
 • Repertori de l’entitat de gestió
 • Reglament aplicable al repartiment de drets
 • Descomptes de gestió i d’un altre tipus deduïbles de la quantitat objecte de repartiment
 • Llistat d’obres i prestacions no abonades
 • Política general d’ús dels imports no abonats
 • Sistema de queixes i reclamacions
Informa’t del llistat d’incompliments especialment greus.

LLICÈNCIES MUSICALS MULTITERRITORIALS

L’entitat de gestió té l’obligació de negociar amb els proveïdors en línia d’obres musicals (enllaç al llistat de proveïdors) unes tarifes equitatives i raonables que segueixin uns criteris concrets.

Back To Top

Som artistes, periodistes, músics, artistes gràfics, entitats que ens dediquem al sector audiovisual i publicitari…. Som persones, professionals i empreses afectades per la gestió col·lectiva dels drets d’autoria.

Contacti’ns

San julián, nº 22 local Nafarroa
31171 España
Tel: +34 948 32 13 99
Mov: +34 619 322 210
info@intangia.es

Social